Cyfle / Opportunity- Y Rhodd /The Gift

——ENGLISH CALL OUT BELOW WELSH——–

Mae gan Cynyrchiadau Leeway gyfle i 4 bardd a 4 cerddor i fod yn rhan o’u prosiect llesiant yn y Rhondda.

Nodwch ein bod yn chwilio am bobl greadigol llawrydd yn Rhondda Cynon Taf oherwydd rheoliadau COVID.

Bydd Leeway yn paru bardd a cherddor ac yn eich cyflwyno i unigolyn sydd wedi bod yn hunanynysu am gyfnod hir o fewn y gymuned leol. Gofynnir i chi hwyluso ymyriad creadigol gyda’r unigolyn er mwyn helpu gyda llesiant ac a fydd yn eich galluogi i greu eich rhodd.

Fel partneriaeth, byddwch yn creu ymateb artistig pwrpasol ac yn ei roi yn ôl i’r unigolyn rydych yn ymgysylltu ag ef fel ‘Y Rhodd’.

Mae mor syml a hardd â hynny.

Mae Leeway yma i helpu i hwyluso a chefnogi.

Ffi: £550

Gwnewch gais: Anfonwch CV neu ddolen i’ch gwefan neu bortffolio a naill ai fideo byr (dim mwy na 2 funud) neu e-bost byr yn dweud helo ac yn esbonio eich diddordeb i leewayprods@gmail.com (danfonwch unrhyw fideos gan ddefnyddio WETRANFER) a nodwch Y RHODD/THE GIFT yn y pennawd ebost wrth wneud cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ionawr 17eg am 4pm

Mae Leeway yn gwmni hyderus o ran amrywiaeth ac yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bob bardd a cherddor sydd wedi’u lleoli yn RhCT.

Ni allwn warantu gwaith i bawb sy’n gwneud cais ond byddwn yn rhoi bloedd hyfryd ar ein cyfryngau cymdeithasol i bawb sy’n dangos diddordeb os ydych yn hapus i ni wneud hynny.

Cryfder a chariad at bob gweithiwr llawrydd creadigol allan yna xx


Leeway Productions have an opportunity for 4 poets and 4 musicians/singer songwriters to be a part of their befriending project based in the Rhondda.

Please note we are looking for freelance creatives based in Rhondda Cynon Taff due to COVID regulations.

Leeway will pair a poet and a musician and introduce you to an individual who is isolating within the local community. You will be asked to facilitate a creative intervention to help with wellbeing and which will enable you to create your gift.

As a partnership, you will create a bespoke artistic response and gift it back to the individual you engage with.

It’s as simple and beautiful as that.

Leeway are here to help facilitate and support.

Fee: £550 per creative

Apply: Please send a CV or link to your website or portfolio and either a short video (no more than 2 minutes) or a short email saying hi explaining your interest to leewayprods@gmail.com (please WETRANFER any videos) and please state Y RHODD/THE GIFT in the header when applying.

Deadline for applications: January 17th at 4pm

Leeway are a diversity confident company and welcome expressions of interest from all poets and musicians based in RCT.

We cannot guarantee work for all who apply but will give a lovely shout out on social media to everyone who shows an interest if you are happy for us to do so.

Strength and love to all creative freelancers out there atm xx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s