Porth y Cwtsh: Cyfle 1/ Opportunity 1

SCROLL DOWN FOR ENGLISH LANGUAGE CALL OUT

Porth y Cwtsh

Ymarferwyr arweiniol creadigol profiadol 

Rydym yn chwilio am 5 ymarferydd arweiniol creadigol llawrydd 

Cyflog: £5,000 fesul ymarferydd

Lleoliad: I weithio yn y Porth, Rhondda Cynon Taf

Cyfnod y gwaith: Mawrth–Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 2

Y weledigaeth:

Adeiladwch ar yr hyn sy’n gryf, nid ar yr hyn sy’n wan. Gwnewch yr hyn allwch chi gyda beth bynnag sydd gennych chi. 

Y prosiect:

Diolch i’r gronfa Cysylltu a Ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd i weithio’n benodol yn y Porth, Rhondda. 

“Wyddech chi fod y Porth mor llawn o weledigaeth, mae ganddo ei grater ei hun ar y blaned Mawrth? Oes, wir i chi.”

Fesul stryd, mae’r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau, i edrych i fyny a dychmygu ein hunain yn y dyfodol, yno, a byddwn yn mynd â’r darnau gorau ohonom gyda ni.

Trwy sbarduno’r dychymyg i weld y tu hwnt i’r naratif dan arweiniad tlodi sydd wedi cael ei fwydo i ni dros y blynyddoedd, bydd yr ymchwiliad cychwynnol hwn yn grymuso ein cymuned i gymryd y penderfyniadau sy’n fanteisiol iddi hi, yn deillio o’r hyn sy’n gweithio’n wych o fewn ein cymuned, yn ein hannog ni oll i weld y gorau ynom ein gilydd, ein hieithoedd a’n cartref, a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ni ein hunain. 

Yn y pen draw, ein nod ar y cyd yw annog trigolion y Porth i fod ymhlith ei gilydd, a’n hatgoffa ni i gyd bod Diwylliant yn gyffredin, yn ein plith ni, yn rhan ohonom, gennym ni, ac ar ein cyfer ni.

Y cyfle:

Rydym yn chwilio am 5 ymarferydd/artist arweiniol creadigol profiadol llawrydd i weithio gyda ni am yr ychydig fisoedd nesaf. Os ydych yn teimlo’n angerddol ynghylch dyfnhau eich perthynas gyda chymunedau, gan gryfhau a hyrwyddo popeth sy’n gweithio’n wych o fewn ein cymuned, a darganfod a rhoi llais i’r elfennau gorau yn ein cymunedau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Rydym yn amrywiaeth-hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n teimlo bod eu cefndir a/neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli.

Nod y rôl gychwynnol hon fydd dynodi a chasglu grwpiau ffocws yn yr ardal. Bydd y grwpiau ffocws/ymgynghoriadau creadigol yn cael eu cynllunio gennych chi gyda’r bwriad o ddynodi anghenion, straeon a gweledigaethau’r gymuned. Byddwch hefyd yn dynodi’r symbylwyr naturiol, y rhai sydd â gweledigaeth, a’r cysylltwyr o fewn ein cymuned, a byddwn yn rhoi ein ffydd ynoch chi fel yr arweinydd ydych chi, wrth i chi ein helpu ni a’n cymuned i lunio’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi dynodi 5 ardal yn y Porth yr hoffem greu cysylltiad â hwy, a 5 o unigolion o fewn pob ardal fel pwynt cyswllt. Chi fydd yn trafod y perthnasoedd y byddwch yn dod ar eu traws wrth i chi symud ymlaen drwy’r maes hwn; ni fyddwn ni’n gosod unrhyw ddeilliannau, a byddwn yn eich cefnogi drwy gydol yr amser.  

Bydd pob artist/person creadigol arweiniol llawrydd yn cael eu paru gydag artist arall am 3–4 diwrnod i’ch cefnogi chi, a byddwch chithau hefyd yn eu mentora hwy gan sicrhau bod proses o lefelu’n digwydd ledled ein cymuned lawrydd yn y Porth a Rhondda Cynon Taf.

Sylwer: Mae gennym gyllideb resymol o hyd at £300 ar gyfer pob ymarferydd i’ch cefnogi gydag unrhyw ddeunyddiau y gallech fod arnoch eu hangen wrth symud ymlaen. 

Cwestiynau allweddol sylfaenol ar gyfer pob grŵp ffocws:

Sylwer: mae’r cwestiynau hyn wedi cael eu hysbrydoli gan Prosiect Fory, Radio Beca

Beth sydd arnoch ei angen ar hyn o bryd?

Pa fath o le oedd cymuned y Porth cyn hyn?

Beth yw’r peth gwaethaf allai ddigwydd yma?

Beth yw’r peth gorau allai ddigwydd yma?

Chi fydd yn penderfynu sut i ymchwilio i’r cwestiynau sylfaenol hyn, a chasglu ymatebion y gymuned. Dylai’r gymuned arwain a siapio dyfodol y prosiect hwn, a thrwy gydol yr amser byddwn yn cefnogi eich gweledigaeth i wneud hyn yn bosibl. 

Bydd ansawdd artistig yn cael ei yrru gan yr hyn y mae arnoch chi, yr artist, ei angen, a beth yw anghenion y gymuned. 

Mae cynhwysiant cymdeithasol, cynhwysiant gwleidyddol a chynhwysiant economaidd i gyd yn feysydd y byddwn yn edrych arnynt yn gyson, a byddwn yn ymwybodol o’r ffaith mai’r trafodaethau anodd fel arfer yw’r trafodaethau sy’n arwain at newid. Mae’r modd rydym yn ymateb ac yn aros gyda’n gilydd yn holl bwysig. 

Nodyn: Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth weithwyr creadigol llawrydd sy’n Gymry Cymraeg, ond nid ydym yn gyfyngedig i hynny. Mae’r prinder o Gymry Cymraeg sy’n ymarferwyr cyfranogol yn y celfyddydau wedi cael ei amlygu ledled ein diwydiant. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddod o hyd i weithwyr creadigol y gallem eu huwchsgilio wrth symud ymlaen fel tîm drwy ein cyfle mentoriaeth, os credwch fod hyn yn gweithio’n well. 

Sut i gyflwyno cais:

  1. Anfonwch baragraff neu ddau atom, neu fideo, neu neges llais, neu eich ymateb cychwynnol i’r prosiect. Nid ydym yn chwilio am atebion ar hyn o bryd, ond mae gennym ddiddordeb mewn ymatebion ynghylch sut y gallwn ni fodoli fel ‘ni’. 
  2. Anfonwch rywfaint o wybodaeth amdanoch chi ac am eich gwaith. Dolen i’ch gwefan, dolen i’ch portffolio, fideo – unrhyw beth o’ch dewis chi. Efallai bod yna ryw faes o’ch ymarfer nad ydych eto wedi mynd ar ei drywydd, ac y gallai’r prosiect hwn weithredu fel catalydd?
  3. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw anghenion o ran mynediad, a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. 
  4. Dywedwch wrthym o ble rydych chi’n dod neu ble rydych chi’n byw. Rydym yn edrych yn ddiffuant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn RhCT, ond yn annog unrhyw un o fewn pellter teithio rhesymol i gyflwyno cais.
  5. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i leewayprods@gmail.com Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i’r un cyfeiriad ebost, gan ddefnyddio WETRANSFER neu ddolen Dropbox.

————————————————————————————————————————————————

ENGLISH CALL OUT

Porth y Cwtsh

Experienced lead creative practitioners

We are looking for 5 lead freelance creative practitioners

Salary: £5000 per practitioner

Location: To work in Porth,Rhondda Cynon Taf

Period of work:March-June 2021

Closing date for applications: March 2nd

The Vision:

 Build on what’s strong, not on what’s wrong. Do what you can with what you have.

The project:

Thanks to the Connect and Flourish fund supported by Arts Council of Wales, Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf and Age Cymru have established a fresh partnership working specifically in Porth in the Rhondda. 

“Did you know that Porth is so visionary,it has its own crater on planet Mars.It really does”.

Street by street,this project is the catalyst to open hearts and minds to look up and visualise our future self, there, and we’ll be taking all our best bits with us.

By triggering imaginations to see beyond the poverty driven narrative we’ve been fed for years, this initial investigation will empower our community to make the decisions which benefit them,born from what works beautifully within our community, encourage us all to see the best in each other, our languages and our home and be the experts on our own lives. 

Our ultimate shared objective is to encourage the citizens of Porth to be amongst each other, and remind us all that Culture is ordinary, amongst us,of us,by us and for us.

The opportunity:

We are looking for 5 experienced freelance creative practitioners/artists to work with us for the next few months. If you are passionate about deepening your relationship with communities, strengthening and championing all that works wonderfully within our community,discovering and giving voice to what is best about our communities, then we would love to hear from you.

We are diversity confident and encourage applications from individuals who feel their background and/or identity is underrepresented.

This initial engagement will be to identify and gather focus groups in the area.These focus groups/creative consultations will be designed by you to identify the community needs, stories and visions.You will also identify the natural instigators, visionaries and connectors within our community, and we will be trusting you as the leader you are, helping us and our community to design our future plans.

We have identified 5 areas of Porth we would like to connect with, and 5 individuals within each area as a point of contact. You will negotiate the relationships you discover as you move through this area with no set outcomes from us, but always supporting you.

Each lead freelance artist/creative will be paired with another artist for 3-4 days who will be supporting you, and you will also be mentoring them ensuring a levelling up is happening across our freelance community in Porth and Rhondda Cynon Taf.

Note: We have a reasonable budget to support you with any materials you may need moving forward of up to £300 per practitioner. 

Key Fundamental questions for each focus group:

Note: these questions have been inspired by prosiect Fory by Radio Beca

What do you need right now?

What was the community of Porth like before?

What is the worst that could happen here?

What is the best that could happen here?

How you go about investigating these fundamental questions and gathering community responses is entirely up to you. The community should guide and shape the future of this project and we will support your vision to enable this throughout.

Artistic quality will be driven by what you the artist needs, and what the community needs.

Social inclusion, political inclusion and economic inclusion are all areas we will be looking at throughout and will be mindful that difficult conversations are usually the conversations which affect change. How we respond and remain together is vital.

Note: We are keen to hear from Welsh speaking freelance creatives, but not exclusively. The lack of Welsh language participatory arts practitioners has been highlighted across our industry. We’re also committed to finding creatives we could upskill moving forward as a team through our mentorship opportunity if you feel this may be a better fit.

How to apply?

  1. Send us a paragraph or two, or a video, voice note or something else outlining an idea or initial response you have to the project. We are not looking for answers at the moment, but are interested in responses regarding how we go about existing as a ‘we’.  
  2. Send us some info about you and your work. A website link, a link to your portfolio, a video, anything you like. Maybe there’s an area of your practice you are yet to pursue and maybe this project is the catalyst?
  3. Let us know if you have any access needs and we will ensure these are met.
  4. Tell us where you are from or where you live. We are looking sincerely at strengthening opportunities for freelancers within RCT, but encourage anyone within reasonable travelling distance to apply.
  5. Send expressions of interest to leewayprods@gmail.com Videos or larger files can be sent to the same email address using WETRANSFER or a dropbox link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s