Porth y Cwtsh: Cyfle 2 / Opportunity 2

Porth y Cwtsh

Ymarferwyr creadigol sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa 

Rydym yn chwilio am 5 o ymarferwyr creadigol sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa i gefnogi ein hymarferwyr arweiniol ar gyfer y prosiect Porth y Cwtsh.

Diddordeb mewn bod yn weithgar yn y gymuned? 

Cyflog: £175 y dydd x 3 diwrnod

Lleoliad: Porth yn Rhondda Cynon Taf

Cyfnod y gwaith: Mawrth–Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 2

Y weledigaeth:

Adeiladwch ar yr hyn sy’n gryf, nid ar yr hyn sy’n wan. Gwnewch yr hyn allwch chi gyda beth bynnag sydd gennych chi. 

Y prosiect:

Diolch i’r gronfa Cysylltu a Ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd yn gweithio’n benodol yn y Porth, Rhondda. 

“Wyddech chi fod y Porth mor llawn o weledigaeth, mae ganddo ei grater ei hun ar y blaned Mawrth? Oes, wir i chi.”

Fesul stryd, mae’r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau, i edrych i fyny a dychmygu ein hunain yn y dyfodol, yno, a byddwn yn mynd â’r darnau gorau ohonom gyda ni.

Trwy sbarduno’r dychymyg i weld y tu hwnt i’r naratif dan arweiniad tlodi sydd wedi cael ei fwydo i ni dros y blynyddoedd, bydd yr ymchwiliad cychwynnol hwn yn grymuso ein cymuned i gymryd y penderfyniadau sy’n fanteisiol iddi hi, yn deillio o’r hyn sy’n gweithio’n wych o fewn ein cymuned, yn ein hannog ni oll i weld y gorau ynom ein gilydd, ein hieithoedd a’n cartref, a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ni ein hunain. 

Yn y pen draw, ein nod ar y cyd yw annog trigolion y Porth i fod ymhlith ei gilydd, a’n hatgoffa ni i gyd bod Diwylliant yn gyffredin, yn ein plith ni, yn rhan ohonom, gennym ni, ac ar ein cyfer ni.

Y cyfle:

Rydym yn chwilio am 5 o ymarferwyr creadigol/artistiaid llawrydd sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa, ac sydd wedi eu lleoli yn Rhondda Cynon Taf, i weithio gyda ni am yr ychydig fisoedd nesaf gyda’r bwriad o gefnogi ein hymarferwyr arweiniol wrth iddynt ddatblygu eu prosiectau. 

Byddai’r cyfle hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr creadigol a hoffai ddatblygu eu hymarfer cymunedol, dyfnhau eu perthynas â chymunedau, a derbyn rhywfaint o gefnogaeth mentora gan yr ymarferwyr arweiniol. 

Byddwch yn cefnogi’r artistiaid arweiniol wrth iddynt gynllunio a chyflenwi eu hymyriad, tra ar yr un pryd yn cyfrannu’n artistig a bod yn ddigon eofn i herio syniadau a ffordd o feddwl mewn modd positif, gan sicrhau bod y prosiect yn cadw teimlad o undod a’i fod gyda chymuned y Porth ac yn rhan ohoni.

Rydym yn amrywiaeth-hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n teimlo bod eu cefndir a/neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli.

Rydym wedi dynodi 5 ardal yn y Porth yr hoffem greu cysylltiad â hwy, a 5 o unigolion o fewn pob ardal fel pwynt cyswllt. Byddwch chi’n helpu i drafod y perthnasoedd y deuir ar eu traws wrth i chi symud ymlaen drwy’r maes hwn; ni fyddwn ni’n gosod unrhyw ddeilliannau, a byddwn yn eich cefnogi drwy gydol yr amser.  

Cwestiynau allweddol sylfaenol ar gyfer pob grŵp ffocws:

Sylwer: mae’r cwestiynau hyn wedi cael eu hysbrydoli gan Prosiect Fory, Radio Beca

Beth sydd arnoch ei angen ar hyn o bryd?

Pa fath o le oedd cymuned y Porth cyn hyn?

Beth yw’r peth gwaethaf allai ddigwydd yma?

Beth yw’r peth gorau allai ddigwydd yma?

Nodyn: Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth weithwyr creadigol llawrydd sy’n Gymry Cymraeg, ond nid ydym yn gyfyngedig i hynny. Mae’r prinder o Gymry Cymraeg sy’n ymarferwyr cyfranogol yn y celfyddydau wedi cael ei amlygu ledled ein diwydiant. Rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i weithwyr creadigol y gallem eu helpu i uwchsgilio wrth symud ymlaen fel tîm. 

Sut i gyflwyno cais:

  1. Anfonwch baragraff neu ddau atom, neu fideo, neu neges llais, neu rywbeth arall yn amlinellu pwy ydych chi, a nodi maes ymarfer y byddech wrth eich bodd yn ei archwilio ar ôl darllen y brîff agored hwn. 
  2. Anfonwch rywfaint o wybodaeth amdanoch chi ac am eich gwaith. Dolen i’ch gwefan, dolen i’ch portffolio, fideo – unrhyw beth o’ch dewis chi. Os nad yw eich portffolio’n eang iawn, anfonwch beth bynnag sydd gennych. Cyfle i ymarferwyr creadigol sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa yw hwn.
  3. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw anghenion o ran mynediad, a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. 
  4. Dywedwch wrthym o ble rydych chi’n dod neu ble rydych chi’n byw. Mae hyn yn unig er mwyn sicrhau ein bod yn ddiffuant yn edrych ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn RhCT.
  5. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i leewayprods@gmail.com Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i’r un cyfeiriad ebost, gan ddefnyddio WETRANSFER neu ddolen Dropbox.

———————————————————————————————————————–

ENGLISH CALL OUT

Porth y Cwtsh

Early career freelance creative practitioners

We are looking for 5 early career freelance creative practitioners to support our lead practitioners for our project Porth Y Cwtsh.

Interested in being a community activist? 

Salary: £175 a day X 3 days

Location: Porth in Rhondda Cynon Taf

Period of work: March-June 2021

Closing date for applications: March 2nd

The Vision:

 Build on what’s strong, not on what’s wrong.Do what you can with what you have.

The project:

Thanks to the Connect and Flourish fund supported by Arts Council of Wales, Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf and Age Cymru have established a fresh partnership working specifically in Porth in the Rhondda. 

“Did you know that Porth is so visionary,it has its own crater on planet Mars.It really does”.

Street by street,this project is the catalyst to open hearts and minds to look up and visualise our future self, there, and we’ll be taking all our best bits with us.

By triggering imaginations to see beyond the poverty driven narrative we’ve been fed for years, this initial investigation will empower our community to make the decisions which benefit them,born from what works beautifully within our community, encourage us all to see the best in each other, our languages and our home and be the experts on our own lives. 

Our ultimate shared objective is to encourage the citizens of Porth to be amongst each other, and remind us all that Culture is ordinary, amongst us,of us,by us and for us.

The opportunity:

We are looking for 5 early career freelance creative practitioners/artists who are based in Rhondda Cynon Taf to work with us for the next few months, supporting our lead practitioners to develop their projects.

This opportunity would be perfect for creatives who would like to develop their community practice, deepen their relationship with communities and receive some mentorship support from the lead practitioners.

You will be supporting the lead artists in the design and delivery of their intervention whilst also contributing artistically and being brave enough to positively challenge ideas and thoughts ensuring the projects retains a sense of togetherness and is with and of the community of Porth.

We are diversity confident and encourage applications from individuals who feel their background and/or identity is underrepresented.

We have identified 5 areas of Porth we would like to connect with, and 5 individuals within each area as a point of contact. You will help negotiate relationships which are discovered as you move through this area with no set outcomes from us, but always supporting. 

Key Fundamental questions for each focus group:

Note: these questions have been inspired by prosiect Fory by Radio Beca

What do you need right now?

What was the community of Porth like before?

What is the worst that could happen here?

What is the best that could happen here?

Note: We are keen to hear from Welsh speaking freelance creatives, but not exclusively. The lack of Welsh language participatory arts practitioners has been highlighted across our industry.We’re committed to finding creatives we could help upskill moving forward as a team. How to apply?

  1. Send us a paragraph or two, or a video or a voice note or something else outlining who you are and an area of practice you’d love to explore having read this open brief.. 
  2. Send us some info about you and your work. A website link, a link to your portfolio, a video, anything you like. If your portfolio isn’t extensive, send us what you have. This opportunity is for early career creatives.
  3. Let us know if you have any access needs and we will ensure these are met
  4. Tell us where you are from or where you live. This is only to ensure we are looking sincerely at strengthening opportunities for freelancers within RCT. 
  5. Send expressions of interest to leewayprods@gmail.com Videos or larger files can be sent to the same email address using WETRANSFER or a dropbox link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s