Porth y Cwtsh: Cyfle 3 / Opportunity 3

SCROLL DOWN FOR ENGLISH CALL OUT

Porth y Cwtsh 

Gofod i ddysgu

Cyfle â thâl:

Hoffem estyn cefnogaeth i 10 person creadigol/artistiaid/actorion/rheolwyr llwyfan/ cynllunwyr LX – unrhyw un sy’n gweithio ym maes adloniant byw, ac sydd wedi eu lleoli yn y Rhondda – i gymryd rhan mewn gweithdy 2-awr o hyd yn ffocysu ar ymarfer ymgyfranogol. Os ydych yn awyddus i osod eich ymarfer ychydig yn nes at eich cymuned agos dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, gallai’r ddwy awr yma fod yn fanteisiol iawn. 

Ffi i gymryd rhan yn y gweithdy: £50 (ni sy’n eich talu chi, nid chi sy’n ein talu ni)

Lleoliad: Ar-lein

Dyddiad y gweithdy: I’w gadarnhau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 2

Y weledigaeth:

Adeiladwch ar yr hyn sy’n gryf, nid ar yr hyn sy’n wan. Gwnewch yr hyn allwch chi gyda beth bynnag sydd gennych chi. 

Y prosiect:

Diolch i’r gronfa Cysylltu a Ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd yn gweithio’n benodol yn y Porth, Rhondda. 

Mae’r Porth mor llawn o weledigaeth, mae ganddo ei grater ei hun ar y blaned Mawrth. Oes, wir i chi.

Fesul stryd, mae’r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau, i edrych i fyny a dychmygu ein hunain yn y dyfodol, yno, a byddwn yn mynd â’r darnau gorau ohonom gyda ni.

Trwy sbarduno’r dychymyg i weld y tu hwnt i’r naratif dan arweiniad tlodi sydd wedi cael ei fwydo i ni dros y blynyddoedd, bydd yr ymchwiliad cychwynnol hwn yn grymuso ein cymuned i gymryd y penderfyniadau sy’n fanteisiol iddi hi, yn deillio o’r hyn sy’n gweithio’n wych o fewn ein cymuned, yn ein hannog ni oll i weld y gorau ynom ein gilydd, ein hieithoedd a’n cartref, a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ni ein hunain. 

Yn y pen draw, ein nod ar y cyd yw annog trigolion y Porth i fod ymhlith ei gilydd, a’n hatgoffa ni oll bod Diwylliant yn gyffredin, yn ein plith ni, yn rhan ohonom, gennym ni, ac ar ein cyfer ni.

Y cyfle hwn:

Gweithdy 2-awr yw hwn, yn cael ei gyflwyno gan ymarferydd celf ymgyfranogol profiadol. 

Gyda ffocws ar ddadlennu syniadau ynghych datblygu systemau rhyng-gysylltiedig, a dynodi popeth sy’n wych am y Rhondda a’r hyn mae’n ei olygu i ddod â’ch ymarfer a’ch crefft yn nes at eich cymuned, bydd y sesiwn hwn yn rhoi mewnwelediad i’r modd y gallwn osod pobl ar y blaen ac yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud. 

Byddwn yn rhannu ein gweledigaeth yn y tymor hirach ynghylch ein prosiect Porth y Cwtsh, yn y gobaith y byddwch yn cael eich ysbrydoli i ymuno wrth i ni symud ymlaen. Caiff Porth y Cwtsh ei gynllunio gan bawb sy’n dewis bod yn rhan ohono. Mae Leeway, Menter Iaith RhCT ac Age Cymru yma i gefnogi breuddwydion a gweledigaethau. Mae croeso i chi ymuno â ni os yn bosibl, a rhannu’ch syniadau.

Rydym yn amrywiaeth-hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n teimlo bod eu cefndir a/neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli.

Sut i gyflwyno cais:

  1. Anfonwch baragraff neu ddau atom, neu fideo, neu neges llais, neu unrhyw ddeunydd arall yn amlinellu pwy ydych chi, beth yw eich maes ymarfer, a beth hoffech chi ei ddysgu.  
  2. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw anghenion o ran mynediad, a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. 
  3. Dywedwch wrthym o ble rydych chi’n dod neu ble rydych chi’n byw. Rydym yn edrych yn ddiffuant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn RhCT, ond yn annog unrhyw un sydd o fewn pellter teithio rhesymol i gyflwyno cais.
  4. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i leewayprods@gmail.com Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i’r un cyfeiriad ebost, gan ddefnyddio WETRANSFER neu ddolen Dropbox.

ENGLISH LANGUAGE CALL OUT

Porth y Cwtsh 

A Space to learn

Paid opportunity:

We would like to support 10 creatives/artists/actors/stage managers/LX designers, anyone who works in live entertainment, and who are based in the Rhondda, to participate in a 2 hour workshop focusing on participatory practice.

If you are keen to position your practice a little closer to your immediate community over the next few years, this could be an informative 2 hours.

Fee to participate in the workshop: £50 (we pay you, you don’t pay us)

Location: Online

Workshop date: To be confirmed

Closing date for applications: March 2nd

The Vision:

 Build on what’s strong, not on what’s wrong. Do what you can with what you have.

The project:

Thanks to the Connect and Flourish project supported by Arts Council of Wales, Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf and Age Cymru have established a fresh partnership working specifically in Porth in the Rhondda. 

Porth is so visionary,it has its own crater on planet Mars.It really does.

Street by street,this project is the catalyst to open hearts and minds to look up and visualise our future self, there, taking all our best bits with us.

By triggering imaginations to see beyond the poverty driven narrative we’ve been fed for years, this initial investigation will empower our community to make the decisions which benefit them,born from what works beautifully within our community, encourage us all to see the best in each other, our languages and our home and be the experts on our own lives. 

Our ultimate shared objective is to encourage the citizens of Porth to be amongst each other, and remind us all that Culture is ordinary, amongst us,of us,by us and for us.

This opportunity:

This is a 2 hour workshop delivered by an experienced participatory arts practitioner.

With a focus on revealing ideas about developing interconnected systems, identifying all which is wonderful about the Rhondda and what it means to bring your practice and craft closer to your community, this session will give insights into how we can put people front and centre of everything we do.

We will share our longer term vision about our project Porth y Cwtsh in the hope that you will be inspired to join in moving forward. Porth y Cwtsh is designed by all who choose to get involved. Leeway, Menter Iaith RCT, and Age Cymru are here to support dreams and visions.

So please join us if you can and share your thoughts.

We are diversity confident and encourage applications from individuals who feel their background and/or identity is underrepresented.

How to apply?

  1. Send us a paragraph or two, or a video, voice note or something else outlining who you are, your practice, and what you’d like to learn.  
  2. Let us know if you have any access needs and we will ensure these are met.
  3. Tell us where you are from or where you live. We are looking sincerely at strengthening opportunities for freelancers within RCT, but encourage anyone within reasonable travelling distance to apply.
  4. Send expressions of interest to leewayprods@gmail.com Videos or larger files can be sent to the same email address using WETRANSFER or a dropbox link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s