Porth y Cwtsh: Cyfle 4 / Opportunity 4

SCROLL DOWN FOR ENGLISH CALL OUT

Porth y Cwtsh: Rôl marchnata

Rydym yn chwilio am weithiwr creadigol llawrydd i weithio gyda Chynyrchiadau Leeway, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru.

Cyflog: £2,500 (Cyfanswm o 14 diwrnod)

Y gyllideb sydd ar gael: £2,000

Lleoliad: Mae’r prosiect wedi’i leoli yn y Porth, Rhondda. Gall y swydd olygu gweithio o gartref. 

Cyfnod y gwaith: Mawrth–Mehefin 2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mawrth 2

Y weledigaeth:

Adeiladwch ar yr hyn sy’n gryf, nid ar yr hyn sy’n wan. Gwnewch yr hyn allwch chi gyda beth bynnag sydd gennych chi. 

Y prosiect:

Diolch i’r gronfa Cysylltu a Ffynnu a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ac Age Cymru wedi sefydlu partneriaeth newydd yn gweithio’n benodol yn y Porth, Rhondda. 

“Wyddech chi fod y Porth mor llawn o weledigaeth, mae ganddo ei grater ei hun ar y blaned Mawrth? Oes, wir i chi.”

Fesul stryd, mae’r prosiect hwn yn gatalydd i agor calonnau a meddyliau, i edrych i fyny a dychmygu ein hunain yn y dyfodol, yno, a byddwn yn mynd â’r darnau gorau ohonom gyda ni.

Trwy sbarduno’r dychymyg i weld y tu hwnt i’r naratif dan arweiniad tlodi sydd wedi cael ei fwydo i ni dros y blynyddoedd, bydd yr ymchwiliad cychwynnol hwn yn grymuso ein cymuned i gymryd y penderfyniadau sy’n fanteisiol iddi hi, yn deillio o’r hyn sy’n gweithio’n wych o fewn ein cymuned, yn ein hannog ni oll i weld y gorau ynom ein gilydd, ein hieithoedd a’n cartref, a bod yn arbenigwyr ar ein bywydau ni ein hunain. 

Yn y pen draw, ein nod ar y cyd yw annog trigolion y Porth i fod ymhlith ei gilydd, a’n hatgoffa ni i gyd bod Diwylliant yn gyffredin, yn ein plith ni, yn rhan ohonom, gennym ni, ac ar ein cyfer ni.

Y cyfle:

Rydym yn chwilio am berson creadigol, llawn ysbrydoliaeth, ym maes marchnata a allai helpu i gynllunio dull/strategaeth marchnata ffres fyddai’n gweithio i drigolion y Porth, Rhondda.

Os ydych chi’n hoffi straeon am bobl, ac yn awyddus i gynllunio strategaeth sy’n deillio o’r egni dilys sy’n rhaeadru o’r Porth, yna byddem wrth ein boddau’n clywed oddi wrthych chi.

A bod yn gwbl onest, dydyn ni ddim yn gwybod beth yn union ddylai’r rôl hon fod. Cyffrous, yntê! 

Fyddwn ni ddim yn gwybod nes bydd y cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda hwy yn dweud wrthym, felly sut mae mynd ati i gynllunio strategaeth farchnata sy’n crisialu persbectif y gymuned hon, ei hartistiaid a’i thirlun? 

Mae’n hanfodol ein bod yn datblygu ymgyrch farchnata sy’n adlewyrchu beth mae ar ein cymuned ei eisiau, a beth yr hoffai’r gymuned hon fod. 

Byddwn yn casglu grwpiau ffocws i weithio ochr yn ochr â gweithwyr creadigol ac ymarferwyr profiadol. Rydym wedi nodi rhai cwestiynau sylfaenol.

Cwestiynau allweddol sylfaenol ar gyfer pob grŵp ffocws:

Sylwer: mae’r cwestiynau hyn wedi cael eu hysbrydoli gan Prosiect Fory, Radio Beca

Beth sydd arnoch ei angen ar hyn o bryd?

Pa fath o le oedd cymuned y Porth cyn hyn?

Beth yw’r peth gwaethaf allai ddigwydd yma?

Beth yw’r peth gorau allai ddigwydd yma?

Mae beth sy’n digwydd nesaf yn dibynnu ar y bobl sy’n ymwneud â’r gwaith.

Gwyddom ein bod yn awyddus i’r strategaeth farchnata hon gorlannu popeth mae ein cymuned yn sefyll drosto, nid yn ei erbyn. Popeth rydym yn arbenigwyr ynddo, nid pethau lle rydym yn methu. Rydym yn awyddus iddi fanteisio ar ein darganfyddiadau, nid ar yr hyn rydym wedi ei adael allan, a gweithio tuag at ailadeiladu’r Porth, lleoliad sy’n annwyl i ni. Rydym yn awyddus i ddatblygu egni sy’n adlewyrchu natur groestoriadol ein cymuned, gan adlewyrchu’r genhedlaeth hŷn sydd wedi byw yma ers blynyddoedd, yn ogystal â’r cenedlaethau iau a ddaw maes o law yn warcheidwaid arni.

Gan fod yna ffocws cryf yn y prosiect hwn ar gryfhau’r cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg o fewn ein cymuned, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. 

Rydym yn amrywiaeth-hyderus ac yn annog ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n teimlo bod eu cefndir a/neu eu hunaniaeth yn cael eu tangynrychioli.

Sut i gyflwyno cais:

  1. Anfonwch eich ymateb cychwynnol chi i’r prosiect. Nid ydym yn chwilio am atebion ar hyn o bryd, ond mae gennym ddiddordeb mewn ymatebion a allai herio’r dull ‘arferol’ o wneud pethau. Gallai hyn fod ar ffurf fideo, neges llais, cyfres o dŵdls neu ebost.
  2. Anfonwch rywfaint o wybodaeth amdanoch chi ac am eich gwaith. Dolen i’ch gwefan, dolen i’ch portffolio, fideo – unrhyw beth o’ch dewis chi. 
  3. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw anghenion o ran mynediad, a byddwn yn sicrhau y caiff y rhain eu cyflenwi. 
  4. Dywedwch wrthym o ble rydych chi’n dod neu ble rydych chi’n byw. Rydym yn edrych yn ddiffuant ar ddulliau o gryfhau cyfleoedd i weithwyr llawrydd o fewn RhCT, ond yn annog unrhyw un o fewn pellter teithio rhesymol i gyflwyno cais.
  5. Dylech anfon datganiadau o ddiddordeb i leewayprods@gmail.com Gellir anfon fideos neu ffeiliau mwy o ran maint i’r un cyfeiriad ebost, gan ddefnyddio WETRANSFER neu ddolen Dropbox.

ENGLISH LANGUAGE CALL OUT

Porth y Cwtsh: Marketing role

We are looking for a freelance marketing creative to work with Cynyrchiadau Leeway, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf and Age Cymru.

Salary: £2500 (14 days total)

Budget to play with: £2000

Location: Project is located in Porth, Rhondda. This role can be home based

Period of work: March-June 2021

Closing date for applications: March 2nd

The Vision:

 Build on what’s strong, not on what’s wrong. Do what you can with what you have.

The project:

Thanks to the Connect and Flourish fund supported by Arts Council of Wales, Cynyrchiadau Leeway Productions, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf and Age Cymru have established a fresh partnership working specifically in Porth in the Rhondda. 

“Did you know that Porth is so visionary,it has its own crater on planet Mars.It really does”.

Street by street,this project is the catalyst to open hearts and minds to look up and visualise our future self, there, and we’ll be taking all our best bits with us.

By triggering imaginations to see beyond the poverty driven narrative we’ve been fed for years, this initial investigation will empower our community to make the decisions which benefit them,born from what works beautifully within our community, encourage us all to see the best in each other, our languages and our home and be the experts on our own lives. 

Our ultimate shared objective is to encourage the citizens of Porth to be amongst each other, and remind us all that Culture is ordinary, amongst us,of us,by us and for us.

The Opportunity

We are looking for an inspiring marketing creative who can help design a fresh marketing approach/strategy working for the people of Porth, Rhondda.

If you love human centred stories and are keen to design a strategy born from the authentic energies which cascade from Porth, then we would love to hear from you.

We don’t know what this role should be in all honesty. How exciting is that! 

We won’t know until the communities we work with tell us, so how do you design a marketing strategy which captures the perspective of this community, its artists and its landscape? Developing a marketing campaign which reflects what our community wants and what this community wants to be is essential.

We will be gathering focus groups to work alongside experienced creatives and practitioners. 

We have identified fundamental questions.

Key Fundamental questions for each focus group:

Note: these questions have been inspired by prosiect Fory by Radio Beca

What do you need right now?

What was the community of Porth like before?

What is the worst that could happen here?

What is the best that could happen here?

What happens next is down to the people involved.

We do know we want this marketing strategy to capture everything our community is for, not against. Everything we are an expert in, not where we fail. We want it to capture our discoveries not what we miss, and to work towards a rebuilding of our beloved Porth. We want to develop an energy which reflects the intersectionality of our community reflecting the older generation who have lived here for years as well as the younger generations we know will be its guardians.

With a strong focus on strengthening the opportunities to use the Welsh language within our community as a focus for this project, being a Welsh speaker is essential for this role.

We are diversity confident and encourage applications from individuals who feel their background and/or identity is underrepresented.

How to apply?

  1. Send us an initial response you have to the project. We are not looking for answers at the moment, but are interested in responses which may challenge the ‘normal’ way of doing things. This can be in the form of a video, a voice note, some doodles or an email.
  2. Send us some info about you and your work. A website link, a link to your portfolio, a video, anything you like. 
  3. Let us know if you have any access needs and we will ensure these are met.
  4. Tell us where you are from or where you live. We are looking sincerely at strengthening opportunities for freelancers within RCT, but encourage anyone within reasonable travelling distance to apply.
  5. Send expressions of interest to leewayprods@gmail.com Videos or larger files can be sent to the same email address using WETRANSFER or a dropbox link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s